ES fondu atbalsta nozares un aktuālas programmas

ES fondu atbalsta nozares un aktuālas programmas

01 | ZIVSAIMNIECĪBA UN AKVAKULTŪRA

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis dažādas rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP). Lai veicinātu akvakultūras uzņēmumu konkurētspēju un palielinātu to dzīvotspēju, līdz 2018. gada 29. jūnijam ir iespējams pieteikties atbalsta pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu, kā arī citām akvakultūras dzīvnieku sugām. Tiek atbalstītas tādas aktivitātes kā modernizācija, būvniecība un iekārtu iegāde. Ja darbojies akvakultūras vai zivsaimniecības jomā, tad izmanto iespēju un saņem nepieciešamo finansējumu sava projekta īstenošanai!

02 | LAUKSAIMNIECĪBA

Lauku atbalsta dienesta (LAD) investīciju pasākumu ietvaros, tiek īpaši atbalstīta lauksaimniecības nozare. Investīciju pasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” sniedz atbalstu tādās nozarēs kā augkopībā, lopkopībā, piensaimniecībā, cūkkopībā, zirgkopībā, aitkopībā, kazkopībā, biškopībā, liellopu nozarē un citās lopkopības nozarēs. Tiek atbalstīta modernizācija, būvniecība un iekārtu iegāde lauku saimniecībās, lai uzlabotu saimniecību konkurētspēju, un ekonomiskos rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi,  kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu. Ja esi lauksaimnieks, tad izmanto iespēju un nenokavē sava projekta iesniegšanu programmas nākamajā kārtā, kuras termiņi tiks izsludināti 2018. gada oktobrī.

03 | MEŽSAIMNIECĪBA

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu sarakstā ietilpst dažādi atbalsta pasākumi mežsaimniekiem. Atbalsta programmu “Meža ieaudzēšana”, “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” mērķis ir veikt ieguldījumus meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā. Pieejamā atbalsta intensitāte projektiem ir robežās no 60% līdz pat 100%! Ja esi mežsaimnieks, izmanto izdevību un iesniedz savu projektu izsludinātajās projektu iesniegšanas kārtās šogad. Kā arī 2018. gada oktobrī tiks izsludināta nākamā kārta pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

04 | RŪPNIECĪBA

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis vairākus investīciju pasākumus, lai atbalstītu pārtikas produktu ražotājus. Atbalsta programma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” nodrošina atbalstu investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs pārtikas ražošanas uzņēmumos lauksaimniecības produktu pārstrādei. Pārtikas rūpniekiem ir iespējas saņemt finansējumu tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei. Nākamo projekta iesniegšanas kārtu uz šo atbalsta pasākumu tiek plānots izsludināt jau 2018. gada oktobrī! Kā arī, lai sekmētu ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sekotā, ražotājiem ir pieejams atbalsta pasākums “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai organizācijas sistēmas. Ja darbojies zvejas un akvakultūras apstrādes sektorā, tad nenokavē izdevību. Projektu pieņemšana šim atbalsta pasākumam norisinās līdz 2018. gada 29. jūnijam.

05 | ENERĢĒTIKA

Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās, apstrādes rūpniecības nozares komersantiem ir iespēja pieteikties Ekonomikas ministrijas (EM) izsludinātajā atbalsta pasākumā “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”. Atbalsta programmā tiek atbalstītas tādas aktivitātes kā ēku energoefektivitātes paaugstināšana, energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai un energopārvaldības sistēmas ieviešana (attiecināms tikai MVU). Ja darbojies apstrādes rūpniecības nozarē, tad nenokavē projektu iesniegšanas atlase norisināsies līdz 2018. gada 13. jūnijam.